Email disclaimer

Record Credits maakt gebruik van e-mail om informatie uit te wisselen met haar klanten, partners en onderaannemers. De inhoud van e-mails van de Record Credits, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of vennootschap aan wie de e-mail gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik; deze e-mails en de eventuele bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. De veiligheid en juistheid van de overdrachten van e-mails kan niet worden gegarandeerd, aangezien de informatie kan worden onderschept, gewijzigd of verloren kan gaan; RECORD CREDITS wijst bijgevolg alle aansprakelijkheid in dergelijke gevallen af. Indien u per vergissing een e-mail van Record Credits ontvangt, vragen wij dat onmiddellijk te melden aan Record Credits (privacyoffice@recordcredits.be) en de e-mail en eventuele kopieën onmiddellijk te vernietigen.

De berichten en bijlagen worden gescand op alle bekende virussen. Als de e-mail bijlagen bevat die door een wachtwoord zijn beveiligd, zijn de bestanden NIET gescand op virussen door het RECORD CREDITS e-maildomein. Scan altijd de bijlagen alvorens deze te openen. Indien desondanks een vanuit de Record Credits verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Record Credits  niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van e-mails (zowel geheel als gedeeltelijk).

Wanneer Record Credits via e-mail persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of nog, General Data Protection Regulation – GDPR).