Gebruikersvoorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Record Credits nv (www.recordcredits.be) en die te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van Record Credits nv (hierna ‘Record Credits’ genoemd) en ze te aanvaarden.

Informatie op de website van Record Credits

RECORD CREDITS waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van RECORD CREDITS correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan RECORD CREDITS te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van RECORD CREDITS of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van RECORD CREDITS, verstrekt door RECORD CREDITS  of derden, zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van RECORD CREDITS, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en RECORD CREDITS kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met RECORD CREDITS en/of elke eenzijdige verbintenis van RECORD CREDITS. Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van een krediet of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt. De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van RECORD CREDITS.

De internetgebruiker kan terecht bij een Record Credits kredietbemiddelaar voor bijkomende inlichtingen en eventueel een gepersonaliseerd aanbod.

Producten en diensten op de website van Record Credits

De producten en diensten op de website van RECORD CREDITS zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van RECORD CREDITS, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. De tarieven op de website van RECORD CREDITS gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van RECORD CREDITS.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website van Record Credits

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn RECORD CREDITS en haar aangestelden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van verlies van winst, kosten om zich een gelijkaardige dienst of product aan te schaffen of verlies van een opportuniteit) die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website van RECORD CREDITS of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is. Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is RECORD CREDITS op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de website van RECORD CREDITS als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de website van RECORD CREDITS, staking of het optreden van elk geval van overmacht.

Beschikbaarheid van de website van Record Credits

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet RECORD CREDITS zich in om haar website de klok rond toegankelijk te houden.

RECORD CREDITS verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. RECORD CREDITS behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. RECORD CREDITS stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers ervan te informeren.

Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt RECORD CREDITS zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel de website van RECORD CREDITS of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen: een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de website.

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

RECORD CREDITS behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de website van RECORD CREDITS zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out en informaticaprogramma's.

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de website van RECORD CREDITS. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de website van RECORD CREDITS, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website van RECORD CREDITS, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van RECORD CREDITS. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de website van RECORD CREDITS, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de website van RECORD CREDITS of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van RECORD CREDITS.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de website van RECORD CREDITS bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van RECORD CREDITS of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

Hyperlinks

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan RECORD CREDITS niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit internetsites van derden naar de website van RECORD CREDITS, noch voor de inhoud van die sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van de website van RECORD CREDITS, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van RECORD CREDITS. De framing van het geheel of van delen van de website van RECORD CREDITS is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van RECORD CREDITS.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt RECORD CREDITS geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop de website van RECORD CREDITS naar de internetsites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van die internetsites. De toegang tot die internetsites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker. Die laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat die internetsites kunnen onderworpen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van RECORD CREDITS. RECORD CREDITS is niet verantwoordelijk voor de naleving door die websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Mededelingen van de internetgebruikers

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, moet elke mededeling van de internetgebruiker met betrekking tot de website van RECORD CREDITS naar volgend e-mailadres worden gestuurd: corporatecommunication@recordcredits.be.. Alle mededelingen die gegevens, vragen, commentaar, ideeën en suggesties bevatten en via e-mail of elk ander middel naar de website van RECORD CREDITS worden doorgestuurd, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, onder voorbehoud van de beroepsdiscretie van RECORD CREDITS en van de rechten die aan de internetgebruikers zijn toegekend, met name door de wetgeving over de privacy. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen die mededelingen, binnen de 5 jaar na het doorsturen en zonder enige tegenprestatie van welke aard ook, door RECORD CREDITS opnieuw gebruikt worden, gedeeltelijk of volledig gekopieerd worden, gewijzigd worden en opnieuw verspreid worden door RECORD CREDITS, onder om het even welke vorm, via elk middel en voor alle doeleinden.

Toepassing van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van RECORD CREDITS bezoekt. RECORD CREDITS behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van die wijziging op de website van RECORD CREDITS. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van RECORD CREDITS bezoekt, zijn in elk geval deze die op de website van RECORD CREDITS zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

Toepasselijke regels en bevoegde autoriteiten

Elk geschil in verband met de huidige gebruiksvoorwaarden of de website van RECORD CREDITS is onderworpen aan het Belgische recht.

Alleen de rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor geschillen, onder voorbehoud van gevallen waarin naar de bevoegde rechtbanken wordt verwezen door wettelijke of reglementaire bepalingen die dwingend of van openbare orde zijn (met name in geval van geschillen met consumenten).

Gedragscodes

RECORD CREDITS is als kredietgever onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (www.fsma.be).

RECORD CREDITS heeft de volgende gedragscodes onderschreven:
• gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, beschikbaar op de website van de BVB: www.abb-bvb.be
• gedragsregels van de verzekeringstussenpersoon van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, beschikbaar via de website van de BVVO : www.assuralia.be
• gedragscode over de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen beschikbaar op de website van het VBO: www.vbo.be